ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemene en bijzondere voorwaarden

De huidige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle contracten gesloten tussen Comax bv, BE0738.443.182, Donksesteenweg 28, 2930 Brasschaat (hierna “Comax”) en haar cliënten (hierna, de “Cliënt”). 

In voorkomend geval worden de huidige algemene voorwaarden met bijzondere voorwaarden aangevuld.

De algemene en bijzondere voorwaarden kunnen slechts gewijzigd worden mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen de partijen.

Ze worden geacht door de Cliënt aanvaard te worden door het enkel feit van de door hem geplaatste bestelling, zelfs in het geval dat ze in tegenstelling zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden.

Deze laatste verbindt Comax niet tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard zijn geweest.

Artikel 2: Bestelling

Elke bestelling van de Cliënt bindt deze laatste. De aangestelden/mandatarissen/vertegenwoordigers van Cliënt worden geacht te beschikken over de vereiste hoedanigheid en volmachten om deze laatste jegens Comax te verbinden.

Artikel 3: Prijzen

In het geval dat de prijzen van de door derden geleverde producten of verleende diensten na het afsluiten van het contract worden verhoogd, is Comax gerechtigd deze verhoging door te berekenen in de contractprijs door eenvoudige kennisgeving aan de Cliënt via email.

COMAX behoudt zich het recht voor om de huur- en maintenance prijzen jaarlijks te indexeren met een maximum van 3%.

Alle vermelde prijzen in offertes zijn steeds netto en B.T.W. exclusief.

Artikel 4: Onkosten

Comax is gerechtigd kosten die haar door derden worden aangerekend door te rekenen aan Cliënt. 

Artikel 5: Betaaltermijn –en frequentie.                             

Een factuur is betaalbaar binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum.

In geval van laattijdige betaling, zal een interest verschuldigd zijn berekend aan twaalf percent (12%) op jaarbasis vanaf de vervaldag van de onbetaalde factuur.

De eerste herinnering zonder aangerekende interesten wordt verstuurd na het verstrijken van de vervaldag. Bij de tweede herinnering verstuurd minimum 7 dagen na de eerste zullen de interesten worden verrekend met een minimum van 10 € per herinnering.

Artikel 6:  Onafhankelijkheid

Comax is, behoudens uitdrukkelijk overeengekomen uren en termijnen, vrij te beslissen hoe, waar en wanneer ze zich ten dienst stelt van de Cliënt.

Comax zal voor de nodige ondersteuning ter plaatse van de vestiging van de onderneming van de Cliënt verzekeren wanneer de omstandigheden zulks vereisen.

Comax zal de wijze waarop de door de Cliënt toevertrouwde opdrachten zullen worden uitgevoerd in onderling overleg kunnen bepalen en organiseren met dien verstande dat Comax alle vereiste inspanningen zal leveren om de gezamenlijke overeengekomen uitvoeringstermijnen en vooropgestelde doelstellingen na te komen.

Artikel 7: uitvoering

Comax zal alles in het werk stellen om de licentie(s) en/of de dienst(en) te leveren conform de overeenkomst.

Opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn benaderend en gaan pas in wanneer over alle (technische) details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering nuttige gegevens of materialen in het bezit zijn van Comax en deze de eventuele voorafbetaling heeft ontvangen.

Cliënt zal ervoor zorgen dat de nodige gekwalificeerde personen beschikbaar zijn om Comax de gewenste toelichtingen te geven over de aanwezige hardware en software van de cliënt. De cliënt zal eveneens de nodige faciliteiten ter beschikking stellen, waaronder, parkeergelegenheid, adequate werkruimte (voldoende verlicht en verlucht), stroomvoorziening, communicatiemogelijkheden (met inbegrip van een connectiemogelijkheid met de server(s) van Comax), toegang tot de werkomgeving van de cliënt (uiteraard beperkt tot en voor de uitvoering van de overeenkomst) e.d. Waar nodig zal aan Comax de toestemming en toegang worden verleend om werkzaamheden uit te voeren buiten de normale kantooruren.

Het is de cliënt bekend dat de uitvoering van de overeenkomst in bepaalde gevallen kan leiden tot een tijdelijke onbeschikbaarheid van delen van de werkomgeving. Comax zal in dergelijk geval hierover overleg plegen met de cliënt.

Artikel 8: Oplevering

Standaardsoftware (zijnde algemeen beschikbare en niet speciaal in het kader van de overeenkomst ontwikkelde programmatuur, ook indien wijzigingen of uitbreidingen zijn aangebracht ten behoeve van de cliënt, maar binnen de basismogelijkheden van deze programmatuur) wordt geacht opgeleverd te zijn van zodra geleverd, desgevallend geïnstalleerd, in uitvoering van de overeenkomst.

Op maat gemaakte software (zijnde in het kader van de overeenkomst door Comax uitgevoerde programmatuur) wordt als opgeleverd en aanvaard beschouwd zodra ze geïnstalleerd is en functioneert in een testomgeving bij de cliënt en met instemming van de cliënt overgaat naar de werkomgeving. Hetzelfde geldt als het geheel of enig onderdeel van de op maat gemaakte software op enigerlei wijze door de cliënt in gebruik is genomen en dus in de werkomgeving werd geïnstalleerd.

Artikel 9: Gebruiksrecht

De cliënt verklaart zich akkoord met de licentieovereenkomst(en) van toepassing op de geleverde software. In de mate dat het niet reeds geregeld wordt in de toepasselijke licentieovereenkomst van de betrokken software, gelden de volgende bepalingen:

– Aan de cliënt wordt op de software (zowel de standaard als maatwerk) enkel een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht toegekend;

– Dit gebruiksrecht houdt het recht in voor de cliënt om de geleverde software op de aangeduide of gespecificeerde toestellen te gebruiken voor de behoeften van zijn onderneming, intern gebruik dus, samen met de bijhorende documentatie, en om kopieën te maken van de software. Deze kopieën zullen door de cliënt niet gebruikt worden maar enkel worden aangewend ter vervanging van het onbruikbaar geworden origineel materiaal; zij zijn onderworpen aan de bepalingen van de licentie en kunnen enkel binnen dat kader worden gebruikt.

– Voor ieder toestel waarop de cliënt de software gebruikt is een afzonderlijke licentie vereist (tenzij ander bepaald door de software eigenaar).

– Het is de cliënt niet toegestaan enig onderdeel van de software te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen of anders aan te wenden dan voor zijn eigen gebruik en onderneming, zoals bepaald in de overeenkomst

– Indien de cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming enig onderdeel van de software die in uitvoering van de overeenkomst werd geleverd of uitgevoerd, overdraagt aan derden, zal hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de oorspronkelijk aangerekende bedragen voor uitvoering van de overeenkomst evenals bijkomende interventies, verhoogd met 100%. Bovenstaande geldt onverminderd eventuele schadevergoedingen of bedragen die de cliënt zal dienen te voldoen uit hoofde van inbreuken op licentieovereenkomsten of eigendomsrechten van derden.

Artikel 10: Garantie

Comax zal alles doen opdat de geleverde software zou voldoen aan de opgenomen specificaties op voorwaarde dat ze door de cliënt overeenkomstig de instructies in een aangepaste omgeving wordt gebruikt en de cliënt Comax de juiste informatie heeft verschaft over zijn systeem, werkwijze en doelstellingen.  Dit is een middelenverbintenis.

Comax verbindt zicht ertoe om de dienst(en) zorgvuldig uit te voeren, en conform de overeenkomst.

Bovenvermelde garanties zijn niet van toepassing bij oneigenlijk gebruik, ongeval, wijziging, gebruik in een onaangepaste fysieke of operationele omgeving, of in een andere dan de voorziene werkomgeving, onjuist onderhoud door de cliënt, of defect veroorzaakt door een software of product waarvoor Comax niet verantwoordelijk is.

Comax is gerechtigd extra werkuren te factureren indien er storingen aan de software worden veroorzaakt vanwege interventies door interne of externe systeembeheerders/IT-partners.

Artikel 11: Ondersteuning

Mits betaling van een vergoeding levert Comax telefonische ondersteuning voor problemen/vragen met betrekking tot de gecontracteerde software. De cliënt kan telefonisch terecht bij Comax en dit gedurende de normale werkuren (van maandag tot vrijdag, uitgezonderd Belgische wettelijke feestdagen, van 09:00 tot 17:00), op het volgende telefoonnummer 03/344.90.91. De Cliënt contacteert de helpdesk van Comax bij voorkeur via support@comax.be.

Het huur/maintenance-bedrag wordt periodiek op voorhand gefactureerd en het bedrag is afhankelijk van de gecontracteerde software.

Prestaties die niet onder de vergoeding voor ondersteuning vallen worden desgevallend afzonderlijk gefactureerd. 

Artikel 12: Verantwoordelijkheid van de cliënt

De cliënt dient in te staan voor de veiligheid van het systeem (toestellen, hard- en software en in voorkomend geval de aangeleverde cloud). De cliënt dient fysische kopieën te nemen van de programma’s en de gegevens, en deze afzonderlijk te bewaren, zodat er geen verlies van data of andere gegevens mogelijk is en Comax hier dus ook niet voor instaat.

Bij het gebruik van toestellen of andere hardware zal de cliënt ieder toestel of hardware voorzien van een virusscanner. Comax is niet verantwoordelijk voor schade die door virussen bij de cliënt worden aangericht. Daarenboven waarborgt de cliënt dat alle toestellen, hardware, apparatuur, programmatuur, software en andere bedrijfsmiddelen die hij aanwendt, op een rechtsgeldige wijze door hem zijn verworven en in gebruik. Hij heeft hier alle rechten op en hij vrijwaart Comax ter zake.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

Comax is enkel gehouden tot de levering van de dienstprestatie zoals deze gespecificeerd zijn bij de bestelling.

Alle andere producten en diensten worden in rekening van de Cliënt gebracht aan de tarieven van kracht, dewelke verkrijgbaar zijn op aanvraag.

Wat betreft de dienstprestaties is Comax alleen gehouden tot een middelenverbintenis, zij het leveren van diensten die nodig zijn voor de intellectuele uitvoering van de toevertrouwde opdracht, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultatenverbintenis. In geen geval kan Comax verplicht worden tot herstel of vergoeding van indirecte schade zoals verlies van man, tijd, winstderving, boetes, of verlies van cliënteel, opgelopen bij het gebruik van geleverde documenten, software en/of prestaties.

Producten worden uitsluitend ter beschikking gesteld op ‘as is’ basis en zonder enige garanties, condities, vrijwaringen, voorstellingen of voorwaarden, expliciet of impliciet, al dan niet op grond van de wet, hetgeen gebruikelijk is of anderszins met betrekking tot, doch niet beperkt tot, het niet inbreuk maken op de rechten van derden, eigendomsrechten, integratie, correctheid, beveiliging, beschikbaarheid, bevredigende kwaliteit, commerciële geschiktheid of bruikbaarheid voor een bepaald doel. De Cliënt verklaart uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van het bestelde Product, van al zijn functionaliteiten, van de werking, van de bediening en systeemvereisten. De Cliënt verklaart ook uitdrukkelijk zich ervan verzekerd te hebben dat het Product voldoet aan zijn wensen en noden.

Comax zal aan geen enkele vergoeding gehouden zijn tegenover de Cliënt of tegenover derden voor indirecte schade. Worden met name als indirecte schade beschouwd: verlies of beschadiging van gegevens, winstderving, verlies van cliënteel, enz.  

Artikel 14: Overmacht

Indien gehele of gedeeltelijke uitvoering van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen onmogelijk is, als gevolg van een oorzaak (bvb wijziging aan een derden software, pakket,systeem, platform…) welke krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvatting niet voor rekening van de tot uitvoering verplichte partij toekomt, wordt de verplichting tot uitvoering opgeschort voor de duur van het bestaan van de oorzaak.

Artikel 15: Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst

Deze overeenkomst kan maar rechtmatig vroegtijdig beëindigd worden nadat volgende procedures ter bemiddeling werden uitgevoerd:

– Betekening per aangetekend schrijven aan de ondertekenaar van de tegenpartij van deze overeenkomst, met gedetailleerd overzicht van de tekorten of reden van opzegging.

– Ingebrekestelling na een periode van 14 dagen, indien de partij aan wie het ingebreke blijven conform de procedure werd gemeld, nalatig blijft haar verplichtingen na te komen.

-contracten kunnen door de cliënt ten vroegste opgezegd worden na 1 jaar huur. Indien vroeger wordt opgezegd bedraagt de verbrekingsvergoeding de installatie kost plus één jaar huur.

 -Huurcontracten worden per jaar automatisch verlengd met een periode van één jaar. Deze kunnen opgezegd worden mits inachtneming van een opzegperiode van 3 maanden.

-Comax kan ten alle tijde een huur/maintenance-contract stopzetten indien Comax niet bij machte is om een goede werking van de software te waarborgen bij wijzigingen aan derden pakketten/toepassingen/platformen/systemen waarop de software geënt is of mee samenwerkt en dit zonder terugbetaling van reeds gefactureerde bedragen.

Artikel 16: Geheimhouding

Comax als de Cliënt verbinden zich ertoe het karakter van alle informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot zakelijke gegevens van de andere partij, haar cliënteel, leveranciers en personeelsleden, die haar door de andere partij ter beschikking zal worden gesteld of waarvan ze kennis zal verkrijgen in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, ten alle tijden te bewaren, voormelde informatie enkel ten bate van de andere partij aanwenden en aan geen enkele derde mededelen of ten bate van zijn eigen handelsactiviteiten of een derde gebruiken. Comax en de Cliënt verbinden zich ertoe deze geheimhoudingsplicht aan haar personeel en alle overige betrokkenen op te leggen. In het kader van deze overeenkomst hebben beide partijen toegang tot de vertrouwelijke informatie van elkaar. Deze vertrouwelijke informatie mag, onder geen enkel beding, worden publiek gemaakt of aan derden worden doorgegeven. Deze informatie omvat niet de informatie die deel uit maakt van het publieke domein of informatie waarvan de andere partij kan aantonen dat deze rechtens in haar bezit is. De verplichtingen in dit artikel blijven bestaan gedurende drie (3) jaar na de beëindiging van deze overeenkomst.

Artikel 17: Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst maakt de volledige overeenkomst tussen beide partijen. Geen voorwaarden of condities, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen, zullen op de overeenkomst van toepassing zijn. Nietigheid van een of meer bepalingen van deze overeenkomst, of opkomende nietigheid, tast het geldige deel van de overeenkomst niet aan. Beide partijen zullen de nietige bepaling(en) vervangen door een geldige bepaling(en), die zoveel mogelijk zal/zullen aansluiten met de bedoelingen die aan de overeenkomst ten grondslag liggen.

Artikel 18: Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Geschillen vallen binnen de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen.

Voor meer informatie, contacteer ons hier