Privacyverklaring en Cookies

Datum laatste wijziging: 06/01/2020
Gelieve deze Privacyverklaring aandachtig te lezen. 
Deze Privacyverklaring bevat belangrijke informatie over de volgende zaken:

 • welke Persoonsgegevens verzameld worden en voor welke doeleinden op onze website op www.comax.be
 • de maatregelen om de beveiliging van uw Persoonsgegevens te verzekeren en
 • de rechten waarover u beschikt met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

COMAX BV bevestigt uitdrukkelijk dat alle Persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens (hierna “AVG”). Alle termen in deze Privacyverklaring met een hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze Privacyverklaring, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de AVG.

1. Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking en doorgifte van Persoonsgegevens door COMAX BV, met maatschappelijke zetel te Donksesteenweg 28, 2930 Brasschaat en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer 0738.443.182, via de website. COMAX BV wordt hierna verder omschreven als COMAX.

Door onze Website te gebruiken en uw Persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals is beschreven in deze Privacyverklaring.

2. Persoonsgegevens

Door onze Website te gebruiken, verzamelt en verwerkt COMAX uw gegevens. Sommige aspecten van deze gegevens kwalificeren als Persoonsgegevens. COMAX verzamelt Persoonsgegevens via volgende kanalen:

 • Persoonsgegevens die u zelf invoert op de Website: bijvoorbeeld contactgegevens bij het inschrijven op onze nieuwsbrief,contacteer ons pagina, aanvragen van een demo of offerte, gratis Test split & merge, download UBL Read,…;
 • Persoonsgegevens verzameld door COMAX bij gebruik van de Website: bijvoorbeeld door het gebruik van cookies.

COMAX kan de volgende Persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de bepalingen in deze Privacyverklaring:

 • NAW-gegevens
 • Functie
 • Bedrijfsgegevens zoals bedrijfsnaam en telefoonnummer
 • Contactinformatie (bv. adres, e-mailadres en telefoonnummer);
 • Technische gegevens (bv. IP-adres);
 • Commerciële gegevens (bv. Facturatiegegevens, adres, rekeningnummer);
 • Gegevens op curriculum vitae
 • Gegevens op motivatiebrief

COMAX zal uw Persoonsgegevens bewaren en verwerken op haar servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

3. Doel van de verwerking

COMAX zal uw Persoonsgegevens verwerken voor volgende doeleinden als Verantwoordelijke van de verwerking:

 • U per e-mail de nieuwsbrief of andersoortig geautomatiseerde mailings te sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven;
  Salesactiviteiten uit te voeren;
 • Contact met u op te nemen indien u contactformulieren heeft ingevuld
 • Uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen;
 • Administratie met betrekking tot COMAX;
 • direct marketing via de klassieke kanalen (e-mail, telefoon,…): COMAX kan uw Persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te brengen van evenementen en zijn dienstverlening. U geeft hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming, maar deze kan u steeds bij eenvoudig verzoek intrekken;
 • Technische ondersteuning en opvolging van uw gebruik van de Website om uw gebruikservaring te verbeteren, alsook om de Website en de COMAX oplossingen te verbeteren.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden zal plaatsvinden op basis van toestemming, of op grond van een gerechtvaardigd belang van COMAX. Indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, kun je deze toestemming te allen tijde intrekken. Dit kun je bijvoorbeeld doen door via de link in de nieuwsbrief aan te geven dat je deze niet meer wilt ontvangen. Je kunt jouw toestemming ook intrekken door een e-mail te sturen naar info@comax.be.

4. Beveiliging en geheimhouden

COMAX zal de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen die nodig zijn voor de bescherming van de Persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van de Persoonsgegevens. Deze maatregelen zullen een passend beveiligingsniveau verzekeren.

Alle aan COMAX verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. COMAX, de medewerkers van COMAX en zij die in opdracht van COMAX toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

5. Rechten van betrokkene

Recht op toegang

Indien u graag kennis neemt van uw Persoonsgegevens die door COMAX worden verwerkt, of indien u vragen zou hebben omtrent de verwerking van uw Persoonsgegevens, kan u uw recht op toegang uitoefenen. COMAX zal u vervolgens informatie verschaffen over de Persoonsgegevens die worden verwerkt en de herkomst van deze Persoonsgegevens.

Recht van verbetering of verwijdering

U heeft het recht om kosteloos alle onjuiste Persoonsgegevens te doen verbeteren indien zulke Persoonsgegevens onvolledig of onnauwkeurig blijken. U heeft het recht om uw Persoonsgegevens te laten wissen door COMAX.

Recht op kosteloos verzet

U kan zich te allen tijde, kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens overeenkomstig deze Privacy statement.

Overige Rechten

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens toegestuurd te krijgen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat.
Verder heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de verwerking van uw Persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt.

Elk verzoek tot uitoefening van de bovenstaande rechten of verdere vragen omtrent deze Privacyverklaring, kan u steeds richten tot info@comax.be of per brief naar Donksesteenweg 28, 2930 Brasschaat.

6. Delen van Persoonsgegevens

COMAX verkoopt uw gegevens nooit aan derden. Voor bepaalde doeleinden kan het noodzakelijk zijn voor COMAX om uw Persoonsgegevens te delen met derden. Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt COMAX gebruik van Mailchimp. Gegevens die worden verstrekt door het invullen van contactformulieren worden opgeslagen in Teamleader. Wij zijn zeker dat die derde partijen zorgen voor minstens hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt COMAX geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van deze websites voor meer informatie.

Anders dan uiteengezet in artikel 3, worden uw Persoonsgegevens nooit gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

7. Duurtijd

COMAX zal uw Persoonsgegevens bewaren en verwerken tot u uw toestemming intrekt om Persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig deze Privacyverklaring of, indien COMAX de Verwerker is, tot de contractuele relatie met de Verantwoordelijke (of Verwerker) van de verwerking beëindigd wordt. Indien u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, of ons laat weten dat u niet meer door ons benaderd wilt worden, verwijderen we uw gegevens zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken nadat je het verzoek hebt gedaan. Gegevens die langer moeten worden bewaard op grond van wet – en regelgeving zullen voor de daarin aangewezen termijn worden bewaard.

Gegevens die COMAX ontvangt met betrekking tot een sollicitatie zullen gedurende de sollicitatieprocedure bewaard worden. Zodra de sollicitatieprocedure is afgerond en er met betrekking tot dit doel geen noodzaak meer is de gegevens te bewaren, worden de gegevens na uiterlijk 4 weken verwijderd.

 8. Updates of wijzigingen aan de privacyverklaring

COMAX behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien en aan te passen om ons toe te staan uw Persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan deze hierin vermeld.
Indien COMAX uw Persoonsgegevens zou verwerken op een andere manier dan deze vermeld op het tijdstip van de verzameling van de Persoonsgegevens, zullen wij u in kennis stellen hiervan op onze Website met de vermelding dat de Privacyverklaring aangepast of bijgewerkt is, en zal u over de mogelijkheid beschikken om uw toestemming hiervoor te weigeren.

9. Cookies

Door gebruik van de Website worden ook Persoonsgevens verwerkt die automatisch worden verzameld met behulp van cookies zoals IP-adres, uw type browser en besturingssysteem, het aantal keren dat u de Website bezocht en de pagina’s die u bezocht. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de Website te verbeteren en worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens gegenereerd door een website en opgeslagen door uw webbrowser. Het doel is om informatie te onthouden over jou. Cookies maken het mogelijk voor een website om uw browser te herkennen en om snel en gemakkelijk te surfen op een website. U kan steeds de instellingen van uw browser wijzigen zodat er geen gebruik wordt gemaakt van cookies.
COMAX gebruikt op zijn Website functionele cookies die vereist zijn voor de werking, verbetering en ondersteuning van de Website. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser, maar dit kan een impact hebben op het goed functioneren van de Website. Bijkomend gebruikt COMAX volgende cookies van derde partijen op zijn Website:

 • Google Analytics:

  Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. COMAX werkt enkel via geanonimiseerde IP-addressen in het kader van Google Analytics. Kijk op de website voor meer informatie.
 • Teamleader:
  COMAX gebruikt Teamleader ter ondersteuning van zijn marketing en sales inspanningen.  Kijk op de website voor meer informatie.

Vragen of problemen rond veiligheid? Neem contact met ons op.